Închiderea anului fiscal 2020

1-2 martie 2021
Seminar Online

CE VETI AFLA?
Doamna Georgeta PETRE va prezenta inchiderea exercitiului financiar 2020 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
– Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Descarcati prin click pe iconita din dreptul butonului „PREZENTARE” din partea dreapta, oferta completa in .pdf, sau derulati mai jos pentru vizualizarea tematicii complete in pagina.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.

Este doctor în domeniul contabilităţii, avand numeroase specializari si studii postuniversitare in acest domeniu.

Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

De asemenea a fost membru în Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din România, a fost membru in Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfecţionarea economiştilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

 • 09:30
 • 3,5 ore
Curs

Modulul I - luni, 1 martie 2021

Întocmirea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar 2020 de către entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • evaluarea activelor imobilizate amortizabile (imobilizari necorporale, imobilizari corporale si investitii imobiliare);
  • evaluarea investitiilor financiare pe termen lung si a celor pe termen scurt;
  • evaluarea stocurilor;
  • evaluarea creantelor si a datoriilor;
  • constituirea si evaluarea provizioanelor; prezentarea activelor si a datoriilor contingente;
  • prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatiile financiare anuale;
 4. Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli;
 5. Evenimente ulterioare datei bilantului;
 6. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate; estimari contabile; corectare erori:
  • implicatiile modificarii politicilor contabile privind imobilizarile corporale in cazul trecerii de la reevaluare la cost;
  • conditii in care se poate face modificarea; situatii identificate in practica;
 7. Prezentarea prevederilor legale referitoare la informatiile nefinanciare care trebuie prezentate de catre unele categorii de entitati;
 8. Prevederi cuprinse in Legea societatilor nr 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la situatiile financiare anuale.

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.

 • 09:30
 • 4,5 ore
Curs

Modulul II - marti, 2 martie 2021

Întocmirea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar 2020 de către entitățile care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară aprobate prin OMFP 2844/2016
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile; Cerinte legale privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea elementelor din situatia pozitiei financiare potrivit IFRS relevante:
  • Evaluarea activelor imobilizate si testul de depreciere potrivit IAS 36 – Deprecierea activelor”: imobilizari corporale, imobilizari necorporale, investitii imobiliare, active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing;
  • Evaluarea activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii;
  • Evaluarea stocurilor;
  • Evaluarea activelor si a datoriilor financiare;
  • Evaluarea creantelor si datoriilor aferente vanzarilor cu drept de retur;
  • Evaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing;
  • Evaluarea provizioanelor; active si datorii contingente.
 4. Recunoasterea impozitului pe profit curent si a impozitului pe profit amanat;
 5. Prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatia pozitiei financiare;
 6. Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli;
 7. Modificarea politicilor contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare si prezentare in situatiile financiare anuale;
 8. Evenimente ulterioare datei bilantului;
 9. Alte informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare potrivit IFRS.

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi din IFRS relevante pentru problematica anuntata.
Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.