Seminar de Contabilitate si Fiscalitate
Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2022
Toate modificările fiscale aduse prin OG 16/2022 și alte subiecte de actualitate

6-8 decembrie 2022
Bucuresti, World Trade Center

­Ce veti afla:
– Inchiderea exercitiului financiar 2022 de catre operatorii economici potrivit reglementarilor contabile aplicabile respectiv:
o Reglementarile contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau
o Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
­- Aspecte fiscale privind inchiderea exercitiului financiar al anului 2022;
– ­Va avea loc prezentarea ultimelor modificari ce vor fi aplicabile in anul 2023 (OG 16/2022) in domeniul impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, TVA, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc., dar si modificarile recente;

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

CINE SUNT LECTORII

Doamna Georgeta Petre are o bogata cariera in conceperea Legislatiei Contabile, ocupand pentru mai mult de 15 ani functia de Director/Director adjunct in cadrul Ministerul Finanţelor Publice, avand ca principale atribuţii privind organizarea şi conducerea activităţii desfăşurate în scopul asigurării conformităţii legislaţiei naţionale cu cerinţele comunitare privind:
– elaborarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici;
– avizarea reglementărilor emise de alte instituţii cu atribuţii de reglementare;
– elaborarea legislaţiei care reglementează profesia contabilă şi de audit.
De altfel intreaga cariera in cadrul Ministerului de Finante are peste 22 de ani.
Este doctor in domeniul contabilitatii, avand numeroase publicatii (carti si articole in reviste de specialitate).
Este formator, Expert contabil – membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, Auditor financiar – membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Consultant fiscal – membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si a sustinut cursuri si seminarii in cadrul programelor de pregatire organizate de asociatiile profesionale.
De asemenea a fost membru in Consiliul Superior al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, a fost membru in Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare si a fost membru in Comitetul de revizuire a traducerii Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).
Lector la numeroase evenimente de contabilitate pentru perfectionarea economistilor (conferinte, cursuri, seminarii), este colaboratoare a World Trade Institute Bucharest de peste 15 ani cu un bogat portofoliu de aprecieri in acest sens.

CINE SUNT LECTORII

Colaborator al World Trade Institute de 14 ani, Domnul Cristian Radulescu este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe teme de TVA, impozitare si preturi de transfer.
Domnul Cristian Radulescu, licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, are 14 ani de experienta in consultanta fiscala locala si internationala la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young si PriceWaterhouseCoopers. Este de asemenea consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator inregistrat ANEVAR. Are o bogata experienta in numeroase companii multinationale si mari companii romanesti, fiind implicat in importante restructurari fiscale si acordand consultanta pe probleme fiscale locale si internationale pentru varii activitati corporatiste, fuziuni, divizari si reorganizari pentru clienti din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal.
De asemenea este specializat si in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene.

 • 09:30
 • 4 ore
Curs

Modulul 1 - Contabilitate, marti - 6 decembrie 2022

Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2021 de catre entitatile care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară aprobate OMFP 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile; Cerinte legale privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;
 2. Contabilizarea rezultatelor inventarierii efectuate potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 3. Evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor in  situatia pozitiei financiare, potrivit IFRS relevante:
  • evaluarea imobilizărilor necorporale IAS 38;
  • evaluarea imobilizări corporale – IAS 16
  • deprecierea activelor – IAS 36;
  • evaluarea investițiilor imobiliare – IAS 40:
  • evaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing – IFRS 16;
  • evaluarea activelor financiare – IFRS 9 – „Instrumente financiare”
  • evaluarea activelor imobilizate deținute in vederea vânzării și activității întrerupte – IFRS 5;
  • evaluarea stocurilor – IAS 2;
  • evaluarea activelor recunoscute potrivit IFRS 15 „Venituri din contractele cu clientii”;
 4. Evaluarea si prezentarea datoriilor in situatia pozitiei financiare:
  • Recunoașterea și evaluarea provizioanelor – IAS 37 „Provizioane, datorii contingente și active contingente”;
  • Recunoașterea impozitului pe profit – IAS 12; IFRIC 23 „Incertitudine legata de tratamentele fiscale”;
  • Recunoașterea si evaluarea beneficiilor angajaților – IAS 19;
  • Evaluarea datoriilor aferente contractelor de leasing – IFRS 16 „Contracte de leasing”
  • Evaluarea datoriilor recunoscute potrivit IFRS 15 „Venituri din contractele cu clientii”
  • Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală – IAS 20;
 5. Prezentarea elementelor de capitaluri proprii in situatia pozitiei financiare;
 6. Prezentarea elementelor extrabilantiere; active si datorii contingente;
 7. Cazuri particulare privind contabilizarea si prezentarea in contul de profit si pierdere/ situatia rezultatului global a unor venituri si cheltuieli;
 8. Modificarea politicilor contabile, estimari si corectarea erorilor contabile: contabilizare si prezentare in situatiile financiare anualeș
 9. Evenimente ulterioare perioadei de raportare
 10. Alte informatii ce trebuie prezentate in situatiile fianciare potrivit IFRS;

Prezentarea va avea caracter practic si interactiv. Vor fi prezentate prevederi din IFRS relevante pentru problematica anuntata.

Participantii vor putea adresa intrebari pentru clarificarea unor aspecte de interes in legatura cu tematica.

 • 09:30
 • 4 ore
Curs

Modulul 2 - Contabilitate, miercuri - 7 decembrie 2022

Pregatirea inchiderii exercitiului financiar 2022 de catre entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014. Intocmirea situatiilor financiare anuale individuale.
 1. Prezentarea modificarilor si completarilor aduse legislatiei contabile;
 2. Inventarierea elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii potrivit OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; Contabilizarea rezultatelor inventarierii.
 3. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii potrivit Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • evaluarea imobilizarilor necorporale;
  • evaluarea imobilizarilor corporale;
  • evaluarea investitiilor imobiliare;
  • evaluarea investitiilor financiare pe termen lung si a celor pe termen scurt;
  • evaluarea stocurilor;
  • evaluarea creantelor si a datoriilor;
  • recunoasterea si evaluarea provizioanelor;
  • recunoasterea subventiilor in contabilitate;
  • venituri si cheltuieli in avans;
  • elemente extrabilantiere; active si datorii contingente;
 4. Politici contabile si rationament profesional in contabilitate:
  • estimari contabile;
  • corectarea erorilor contabile;
  • modificari ale politicilor contabile;
 5. Evenimente ulterioare perioadei de raportare;
 6. Contul de profit si pierdere. Contabilizarea unor venituri si cheltuieli;
 7. Prezentarea prevederilor legale referitoare la informatiile nefinanciare care trebuie prezentate  de catre unele categorii de entitati.
 8. Prevederi cuprinse in Legea societatilor nr 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la situatiile financiare anuale.
 • 09:00
 • 3 ore
Curs

Modulul 3 - Fiscalitate, Sambata - 8 decembrie 2022

Toate modificările fiscale aduse prin OG 16/2022 și alte subiecte de actualitate

Va prezentam mai jos o parte din aceste modificari:

1. Suprataxarea contractelor de muncă cu timp parțial de la 1 august 2022.

2. Modificări pentru facilitățile acordate în construcții și în agricultură: modificare modalitate de calcul a cifrei de afaceri, modificare plafon, modificare modalitate de calcul a ponderii procentului de 80% a cifrei de afaceri din construcții, prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul agricol și al producției alimentare.

3. Eliminare facilități pentru salariații sezonieri din HORECA și impozit HORECA.

4. Modificări impozit pe profit:
– majorare impozit dividende;
– extindere acordare a scutirii de impozit pe profit pentru profitul reinvestit;
– trecerea companiilor HORECA la impozit pe profit.

5. Modificări la impozitul pe venitul microîntreprinderilor:
– reducere plafon încadrare CA;
– noi condiții de încadrare;
– impozitul va fi opțional;
– obligativitatea angajării unui salariat cu normă întreagă;
– limitare număr de firme controlate prin regimul microîntreprinderilor;
– eliminare impozit de 3%;
– eliminare de la impozitul pe venit a firmelor care realizează venituri din consultanță și management mai mult de 20% din veniturile totale, precum și a următoarelor domenii: domeniul bancar, asigurări, reasigurări, intermedieri financiare, jocuri de noroc, exploatare petrol și gaze naturale;
– se precizează clar ordinea de scădere din impozit a facilităților fiscale.

6. Modificări la Impozitul pe dividende plătite unei persoane juridice române: majorare de la 5% la 8% și modificare condiții de aplicare a scutirii de impozit.

7. Impozitul pentru veniturile din activități independente – PFA cu normă de venit: modificare plafon normă de venit.

8. Contribuția socială (pensia) pentru veniturile din activități independente: noi plafoane și sume de plata.

9. Contribuția la sănătate: noi plafoane și sume de plată, Modificări privind persoanele exceptate de la plata contribuției.

10. Majorare impozit pe veniturile din jocuri de noroc.

11. Impozitul pe salarii:
– se elimină toate veniturile neimpozabile care vor fi înlocuite cu facilități oferite salariaților plafonate la 33% din salariul de bază;
– se modifică modul de calcul a deducerii personale;
– se introduc în categoria avantaje de natură salarială: cheltuieli de cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preț mai mic decât prețul pieței.

12. Impozitul pe transferul bunurilor imobiliare: Se elimină cota forfetară neimpozabilă de 450.000 lei pentru vânzările de clădiri și terenuri ale persoanelor fizice.

13. Impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor (chirii):
– eliminare cota forfetară;
– reintroducere obligativitatea declarării contractelor de închiriere la ANAF.

14. TVA:
– majorare cota de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de cazare, restaurant și catering;
– majorare cota de TVA de la 9% la 19% pentru băuturile pe bază de zahăr;
– majorare plafon pentru livrarea de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% de la 450.000 lei la 600.000 lei, cu alte condiții cumulative.

15. Impozitele locale – impozitul pe clădiri:
– se elimină evaluarea la cinci ani pentru clădirile nerezidențiale;
– se stabilește valoarea impozabilă pe baza grilei notariale;
– se stabilește impozitare unică pentru persoane fizice și juridice pentru clădiri rezidențiale la minim 0.1% (fără o limită maximă);
– se stabilește impozitare unică pentru persoane fizice și juridice pentru clădiri nerezidențiale la minim 0.5% (fără o limită maximă).

16. Modificare plafon pentru obligativitatea încasării cu cardul (OUG nr. 193/2002).

17. Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți: se modifică unele condiții de aplicare a scutirilor de impozit pentru dividendele plătite de un rezident unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

18. Accize: modificare nivel accize.

19. Sesiune de intrebari si raspunsuri.